1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Glasservice Gebster hierna te noemen Gebster. In deze verklaring beschrijven wij hoe Gebster omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, Gebster kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gebster en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebster verstrekt.

2. Contactgegevens
Glasservice Gebster

Teenstraweg 4
9885TA Lauwerzijl
06-30358548

e-mail: info@gebster.nl

Dennis is de Functionaris Gegevensbescherming van Gebster.  Hij is te bereiken via info@gebster.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Gebster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

4. Doelen en grondslagen
Gebster verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag of klacht te kunnen behandelen.

5. Bewaartermijnen
Gebster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Gebster deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gebster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien Gebster uw persoonsgegevens met derden wil delen doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken
Gebster gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gebster gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebster en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gebster.nl
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging
Gebster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Laatst aangepast op 27-8-2022